DRFPP 4

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Public Nr. 4 Tiranë është  ofrues publik i   formimit profesional,  per te rinjte dhe të rriturit.  Drejtoria Rajonale e  Formimit Profesional Publik Nr. 4 kryen veprimtarinë e saj në zbatim të Ligjit Nr.8872 datë 29.03.2002 ndryshuar me Ligjin   Nr. 10434, datë 23.0 6.201, të  shfuqizuar nga  ligji 15/2017 date 16.02.2017  këtu dhe ofron kurse profesionale afatshkurta me drejtim teknik; social; turistik ; kurse suplementare  këtu .

Qëllimi   kryesor i saj është  formim profesional në përputhje me nivelin e zhvillimit të shkencës e të teknologjisë, me kërkesat e tregut të punës në ndryshim të vazhdueshëm, si dhe me kulturën e traditën kombëtare.

Nëpërmjet formimit profesional, synon të zhvillojë tek kursantët kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses në tregun e punës.

Ne fund të proçesit punëformues,  kursantët sipas profileve çertifikohen me dokument zyrtar nga vete organi çertifikues, të cilat regjistrojnë arritjet e individit ne një profil të caktuar.

Në  janar te  vitit 2014, përmes një urdhri të nxjerrë nga Ministri i linjës, kurset e formimit profesional në Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik janë falas për punëkërkuesit e papunë dhe për disa kategori sociale si: Pjesёtarё tё komunitetit Rom;Vajzat dhe gratё e trafikuara; Personat qё kanё vuajtur dёnimet me burgim; Jetimёt (sipas statusit); Personat me aftёsi tё kufizuara; Emigrantё tё kthyer me probleme ekonomike.