Njoftim për vend te lirë pune.

DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4 TIRANË

Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendet e lira te punes Instruktor me kohe te pjesshme.
nr. 15/2017 për arsimin dhe formimin profesional republikën e shqipërisë (i ndryshuar), Udhëzimit Ministrit Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit Arsimit dhe Sportit nr. 6, datë. 24.02.2015 “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen punë, personelit mësimdhënies teorike dhe praktike institucionet publike arsimit dhe formimit profesional”, “,i ndryshuar me Udhezimin Nr.10,date 16.03.2016 .

 DRFPP-4 shpall konkurimin për vendin e lire, instruktor me kohe te pjesshme per kurset:

 1. Hekurpunues
 2. Saldim
 3. Mobileri
 4. Automekanik

Kriteret e pergjithshme   duhet plotësojnë kandidatët jane:

ketë një diplomë nga një institucion i arsimit mesëm, qe lidhet me profesionin dhe zhvillimin e kurrikules (kopje e diplomes dhe e listes se notave e noterizuar)

Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi.

Te kete minimalisht 2 vite experience pune.

Dokumentet duhet dorëzohen:

 • Kërkesë për aplikim.
 • CV (jetëshkrimi dhe dokumenta mbeshtetesesipas modelit ne shtojcen nr 3/1 te Udhezimit nr.6, dt.24.2.2015)
 • Fotokopje e kartës identitetit, dhe e librezës punës (te dhenat  sipas modelit te shtojces 3/2 te Udhezimit)
 • Diplome dhe liste notash, fotokopje e noterizuar.
 • Certifikata kualifikuese, fotokopje ose te noterizuara.
 • Raporti mjeko-ligjor ( vertetim te gjendjes shendetsore)
 • Deklarata e aplikuesit se ndaj tij nuk jane marre masa disiplinore ne punesimet e meparshme.
 • Deshmine e penalitetit te leshuar jo me heret se tre muaj para dates se aplikimit.

Dokumentet e kërkuara do dorëzohen pranë Zyrave te Punes Tiraneose prane Zyres se Burimeve Njerezore te DRFPP-4 me adrese Rr. BulevardiBajram Curripranë gjimnazitBesnik SykjaTiranë brenda dates 10.02.2020

Mënyra e vlerësimit kandidatëve do bëhet sipas Udhëzimit nr. 6, dt. 24.02.2015.